Link do pobrania:
Regulamin konferencji

Fizjoterapia w Nauce, Profilaktyce i Terapii

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

7-9 Czerwca 2019

 

I.                   Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem konferencji Fizjoterapia w Nauce, Profilaktyce i Terapii jest Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (80-336) ul. Kazimierza Górskiego 1, wraz z partnerami.

2.     Rejestracja oraz przesłanie do Organizatora zgłoszenia na konferencję jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązuje wszystkich uczestników.

3.     Uczestnikiem konferencji może być osoba fizyczna, prawna lub podmiot, wśród nich fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, inni pracownicy służby zdrowia, pracownicy naukowi, dydaktyczni uczelni wyższych, studenci i doktoranci, uczniowie policealnych szkół medycznych oraz przedstawiciele firm.

4.     Uczestnikami Konferencji mogą być:

a.       osoby, które dokonały rejestracji, o której mowa w pkt. II niniejszego Regulaminu;

b.     osoby, które otrzymały imienne zaproszenia od organizatora konferencji.

5.     Oficjalna strona konferencji znajduje się pod adresem www.fizjoterapiawnauce.pl

6.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Konferencji

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na konferencję w celu powiadamiania uczestników konferencji o zmianach programu wydarzenia, Regulaminu.

II.                 Warunki Uczestnictwa

1.     Status uczestnika zostaje nadany po spełnieniu poniższych postanowień:

a.       Rejestracji na stronie internetowej konferencji (rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie)

b.     Uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w określonym terminie

c.       Potwierdzeniu drogą elektroniczną przez Organizatora statusu uczestnika konferencji.

d.     Zawarciu umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem, które następuje z datą odnotowania (uznaniu rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na konto bankowe Organizatora.

e.       W przypadku rejestracji, a nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej nastąpi wykreślenie przez Organizatora z listy uczestników

2.     Organizator przewiduje dwie formy uczestnictwa w konferencji:

a.       Udział czynny – uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa z punktu 1; uczestnik, który ma przywilej wygłoszenia zgłoszonego referatu w formie ustnej lub zaprezentowania go na sesji plakatowej

b.     Udział bierny – uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa z punktu 1.

3.     Uczestnikom (czynnym i biernym) konferencji Organizator zapewnia certyfikat uczestnictwa w konferencji, materiały konferencyjne oraz udział w bezpłatnych warsztatach diagnostyki laboratoryjnej w fizjoterapii.

III.               Zasady konferencji

1.     Termin rejestracji na konferencję upływa w dniu rozpoczęcia konferencji

2.     Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian kolejności wystąpień i rozkładu czasowego oraz zaplanowanych warsztatów. Zmiana programu Konferencji nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie wystąpienia ustnego lub prezentacji w formie plakatu oraz nieprzyjęcia zaproponowanego tematu.

4.     Zapisy na warsztaty Uczestników rozpoczną się we wskazanym przez Organizatora terminie, o czym poinformuje on na stronie internetowej.

5.     Nadesłane w terminie określonym przez Organizatora przez uczestników czynnych prace, po spełnieniu wymagań formalnych i pozytywnej ocenie zespołu redakcyjnego i komitetu naukowego zostaną opublikowane w formie rozdziału Monografii naukowej przez Wydawnictwo AWFiS. Wzór formatowania streszczenia w języku angielskim i polskim oraz pełnej treści artykułu udostępniono na stronie www konferencji.

6.     Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Konferencji. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych w tym danych osobowych.

7.     Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator może przygotować imienne identyfikatory, na których zostaną zamieszczone następujące informacje: imię, nazwisko.

8.     Uczestnik konferencji zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP.

IV.             Opłata konferencyjna

1.     Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie zgodnym z trybem określonym w harmonogramie umieszczonym na stronie internetowej.

2.     W skład opłaty za konferencję nie wlicza się kosztów podróży, zamieszkania, wyżywienia uczestników oraz szkoleń dodatkowych.

3.     Pełen koszt uczestnictwa w konferencji umieszczono w zakładce opłaty na stronie internetowej.

 

V.                 Ochrona danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.